Renovering af boligforening

Renovering af boligforening

Vision+ har udført renovering af AAB afd. 38 – Sandkåsparken.

Opgavens karakter: Projektering med beboerinddragelse, udbudstyring, projektledelse, beboerdialog og varsling og afleveringsforretning.

Del 1
Udskiftning af døre og vinduer i Sandkåsparkens rækkehuse. Projektet omfattede indledende møder med afdelingsbestyrelsen for, at fastsætte typer og kvalitet samt udformning af lysninger og vindueskarme. Disse ønsker og krav blev holdt op imod budgettet for renoveringen. Vision+ stod også for kontrahering med udførende parter og igangsætning af projektledelsen.

Projektet blev udført uden genhusning, hvilket satte krav til en udskiftningsmetode med så få indgreb i beboernes hverdag og rutiner som muligt. Vision+ stod for denne planlægning i samarbejde med afdelingsbestyrelse og lokalinspektør fra AAB.

Del 2
Renovering af tekniske installationer i Sandkåsparkens 3 boligblokke. Renovering af varmerum og varmtvandssystem, der skulle omlægges fra varmtvandsbeholdere til system med varmtvandsvekslere. Denne løsning gav godt afkast i form af energibesparelse på opvarmningen af vandet og en øget vandkvalitet. Derudover skulle ventilationssystemet renoveres, hvilket omfattede udskiftning af tagventilatorer, rensning af ventilationsskakte og indregulering af det renoverede anlæg. Projektet skulle udføres således, at adgang til beboernes hjem blev på et minimum, hvilket satte krav til en metode, hvor rens og indregulering kunne ske samtidig. Projektet omfattede udbud, kontrahering med udførende parter samt projektledelse og beboerdialog samt lovpligtig varsling.