Etablering af selvbetjeningsautomater med flaskegas

Etablering af selvbetjeningsautomater med flaskegas

Selvbetjeningsautomater med flaskegas

Vision+ står for myndighedsansøgning i forbindelse med etablering af selvbetjeningsautomater med flaskegas Kosangas Danmark A/S.
Vision+ screener for planmæssige hindringer i byplanvedtægter og lokalplaner. Derudover fastlægges hvorvidt der er tinglyste deklarationer/servitutter der hindrer etableringen.

Vision+ rolle

Vision+ varetager kontakten med det lokale beredskab med reference til tekniske forskrifter for gas. Såfremt det ikke er muligt at overholde standard lov og afstandskrav, indsendes dispensationsansøgning til Beredskabsstyrelsen med de for myndigheden relevante oplysninger til brug ved sagsbehandling. Eksempelvis skal redegøres for vægkonstruktioner i forhold til brand.

Vision+ har pr. ultimo 2019, håndteret 93 sager for Kosangas Danmark A/S.